strzałka do góry
facebook
facebook
facebook

Leczenie raka płuca

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP)

Określenie "leczenie multidyscyplinarne" obejmuje następujące metody terapii stosowane w raku płuca: chirurgia, chemioterapia (leki przeciwnowotworowe), radioterapia. Obecnie pojawiły się i podlegają stałemu rozwojowi nowe metody leczenia (farmakologicznego, czyli lekami) określane jako leczenie ukierunkowane molekularnie (terapia celowana).

Badania kliniczne oceniające podawanie uzupełniającej chemioterapii po operacji wykazały, że takie postępowanie może wydłużyć przeżycie w porównaniu z leczeniem wyłącznie chirurgicznym. Chemioterapia pooperacyjna może być proponowana chorym o odpowiedniej wydolności ważnych organów i narządów. Należy jednak nadmienić, że zdaniem części onkologów chemioterapia pooperacyjna w l stopniu zaawansowania nie jest konieczna. W przypadku zastosowania wyłącznie radioterapii można także rozważyć podanie następnie uzupełniającej chemioterapii.

W wyniku wielu badań klinicznych coraz szersze zastosowanie znajdują obecnie nowe leki celowane, które w sposób bardziej wybiórczy hamują procesy związane z rozrostem guza.

Jeżeli występuje u Ciebie zaawansowane stadium nowotworu z obecnością przerzutów odległych, można i należy rozważyć opcje opieki paliatywnej, której celem jest złagodzenie bólu i zapewnienie komfortu życia. Postępowanie paliatywne można realizować w warunkach programu hospicyjnego (patrz rozdział "Opieka wspomagająca"). Zawsze należy także pamiętać o rozważeniu możliwości uczestniczenia w programach badań klinicznych (patrz rozdział "Badania kliniczne").

Leczenie drobnokomórkowego raka płuca (DRP)

Wykazano, że ten rodzaj raka płuca w chwili rozpoznania jest u większości chorych w stadium rozsiewu (nawet jeżeli nie jest to widoczne w badaniach obrazowych) i z tego powodu zwykle nie może być wyleczony za pomocą chirurgii.

Stadium choroby ograniczonej

Nawet w przypadku, gdy stwierdzono u Ciebie stadium ograniczone drobnokomórkowego raka płuca, będziesz otrzymywać chemioterapię. Jeżeli (co zdarza się rzadko) będziesz mieć tylko pojedynczy guzek w płucu bez dowodów na obecność raka w innych miejscach ciała, lekarze mogą zaproponować Ci usunięcie chirurgiczne guza przed rozpoczęciem chemioterapii, Standardowo stosuje się leczenie chemiczne z zastosowaniem programu złożonego z dwóch lub trzech leków cytostatycznych. Chemioterapia składa się z tzw. cyklów leczenia podawanych zwykle co 21 dni. Standardowo podaje się od 4 do 6 cyklów chemioterapii (w przypadku pomyślnego jej przebiegu), a zatem leczenie może trwać od 3 do 6 miesięcy. Co dwa cykle leczenia wykonuje się badania obrazowe w celu oceny jego skuteczności.

W badaniach klinicznych wykazano, że dołączenie radioterapii na obszar klatki piersiowej (na okolicę guza pierwotnego i zajętych węzłów chłonnych śródpiersia wraz z odpowiednim marginesem) poprawia szansę na całkowite wyleczenie lub co najmniej wydłużenie przeżycia w porównaniu z leczeniem wyłącznie chemicznym w grupie kwalifikujących się do takiego postępowania chorych. Radioterapia jest podawana po chemioterapii lub, co jest nieco korzystniejsze, jednocześnie z chemioterapią. W tym przypadku stwierdza się jednak więcej działań niepożądanych w postaci zapalenia przełyku i popromiennego zapalenia płuc oraz powikłań ze strony krwi (spadek liczby białych krwinek, niedokrwistość). Zastosowanie radioterapii jest niemożliwe u pacjentów z towarzyszącymi istotnymi nienowotworowymi chorobami płuc lub innymi poważnymi problemami zdrowotnymi. W rzadkich przypadkach, gdy drobnokomórkowy rak płuca ma postać pojedynczego zlokalizowanego guza, może być on czasem poddany resekcji chirurgicznej, po której podaje się uzupełniającą chemioterapię. U chorych z drobnokomórkowym rakiem płuca w stadium ograniczonym, u których po skojarzonej chemioradioterapii udało się uzyskać całkowitą lub prawie całkowitą remisję guza przeprowadza się profilaktyczne napromienianie mózgowia, co zmniejsza częstość nawrotów pod postacią przerzutów do mózgu oraz nieznacznie wydłuża wskaźniki przeżycia.

Należy podkreślić, że w stadium ograniczonym drobnokomórkowego raka płuca po zastosowaniu leczenia skojarzonego (chemioterapia plus radioterapia) u adekwatnych chorych istnieją szansę na uzyskanie całkowitego wyleczenia. Z tego powodu bardzo ważne jest rzetelne określenie stadium zaawansowania i prawidłowa kwalifikacja do leczenia skojarzonego w specjalistycznych ośrodkach onkologicznych dysponujących odpowiednim personelem i sprzętem.

Jeżeli chory z drobnokomórkowym rakiem płuca poddawany jest chemioterapii z udziałem lub bez udziału radioterapii, istnieje duże prawdopodobieństwo zmniejszenia się guza, co określane jest jako remisja. Jednak prędzej czy później drobnokomórkowy rak płuca może ponownie rozpocząć proces wzrostu.

Wskaźnik przeżycia jednego roku chorych z drobnokomórkowym rakiem płuca leczonych chemioterapią i radioterapią wynosi od 62% do 66%.
Te niezadowalające wyniki leczenia są powodem podjęcia badań klinicznych nad nowymi lekami cytostatycznymi, immunoterapią lub terapią genową, jednak ich zakres i wyniki są mniej obiecujące niż w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca.

Stadium choroby rozsianej

Jeżeli stwierdzono u Ciebie stadium rozsiane drobnokomórkowego raka płuca, chemioterapia może złagodzić Twoje dolegliwości i pozwolić Ci żyć dłużej. Szansa na uzyskanie zmniejszenia guza w wyniku leczenia chemicznego wynosi od 70% do 85%. Na całym świecie od kilku lat stosuje się standardowe programy chemioterapii podobne do podawanych w stadium ograniczonym drobnokomórkowego raka płuca. Część chorych w stadium rozsiewu, u których stwierdzono odpowiedź na pierwotną chemioterapię może odnieść korzyść z radioterapii na klatkę piersiową lub mózgowie. Wskaźnik przeżycia jednego roku dla chorych ze stadium rozsianym drobnokomórkowego raka płuca wynosi od 22% do 48%. Zmniejsza się on do wartości od 5% do 19% po dwóch latach i około 1% do 2% po upływie pięciu lat.

Nawrót drobnokomórkowego raka płuca

Chociaż u większości chorych z drobnokomórkowym rakiem płuca udaje się uzyskać odpowiedź na leczenie, bardzo prawdopodobny jest niestety nawrót nowotworu, Wiadomość o wznowieniu choroby może być przerażająca, ale należy pamiętać, że wciąż istnieją wtedy opcje leczenia, które należy omówić ze swoim onkologiem. W takim przypadku konieczne jest zrozumienie i ustalenie celów postępowania, ponieważ mogą się one skupiać bardziej na zachowaniu komfortu życia i łagodzeniu dolegliwości niż na wyleczeniu.

Dwoma najważniejszymi czynnikami określającymi wybór leczenia nawrotu drobnokomórkowego raka płuca są czas, jaki upłynął od pierwotnej chemioterapii oraz stan sprawności i ogólny stan zdrowia. U chorych, u których nawrót wystąpił w czasie powyżej 3 miesięcy od początkowego leczenia można zastosować ponownie pierwotny dwu- lub trójlekowy program chemioterapii. U pozostałych chorych, w tym u chorych w gorszym stanie sprawności oraz stanie ogólnym i/lub w podeszłym wieku alternatywą może być podawanie jednego cytostatyku (monoterapia). W tym przypadku dostępne są leki chemiczne, które można podawać w postaci doustnej. Jeżeli chory z różnych powodów nie kwalifikuje się do podawania chemioterapii, należy wdrożyć postępowanie objawowe (opieka paliatywna oraz leczenie wspomagające), które może obejmować paliatywną radioterapię przerzutów do mózgu lub kości.

Treść pochodzi z broszury "Rak płuca - Przewodnik dla chorych" wydanej przez Roche Polska Sp. z o.o.