(+48) 91 813 62 88
(+48) 513 792 173

ul. Jana Pawła II 42
70-413 Szczecin

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS:
0000663608

O nas

Statut Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca”, zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: SWzRP.
 3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób realizujących i popierających cele ustanowione w statucie.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
 3. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednostki terenowe podlegają Zarządowi Stowarzyszenia w Gdańsku.

§ 3

Władze Stowarzyszenia pochodzą z demokratycznych wyborów i działają kolegialnie.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.
 2. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem organizacji, o których mowa w ust.1.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków oraz powoływać biura.

§ 6

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu w głosowaniu jawnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Na wniosek przynajmniej jednego członka Stowarzyszenia przeprowadza się głosowanie tajne.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 1

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  • wszechstronne działanie na rzecz chorych na raka, w szczególności na raka płuca oraz osób ich wspierających, w tym profilaktyka leczenia i rehabilitacja,
  • działalność profilaktyczna w kierunku wczesnego wykrywania raka, w szczególności raka płuca,
  • działalność edukacyjna i oświatowa w zakresie raka, w szczególności raka płuca,
  • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 2. Stowarzyszenie realizuje cele w szczególności przez:
  • organizowanie i finansowanie szkoleń oraz doskonalenia zawodowego personelu medycznego,
  • organizowanie i prowadzenie profilaktyki antynikotynowej,
  • organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych wczesnego wykrywania raka płuca,
  • pozyskiwanie środków na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz jego modernizację,
  • wspieranie unowocześniania metod leczenia raka, w szczególności raka płuca,
  • współdziałanie i pozyskiwanie do współpracy władz, instytucji, podmiotów gospodarczych oraz organizacji zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, jak również finansowaniem działalności statutowej Stowarzyszenia,
  • reprezentację Stowarzyszenia i celów jego działalności oraz potrzeb w kraju i za granicą,
  • organizację spotkań, zjazdów, konferencji, zebrań szkoleń, popieranie udziału członków Stowarzyszenia w podobnych działaniach krajowych i zagranicznych oraz zachęcanie ich do brania udziału we wszystkich przedsięwzięciach związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,
  • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek, itp.,
  • opracowywanie materiałów informacyjnych i propagowanie działalności Stowarzyszenia i jego idei,
  • przekazywanie środków finansowych na leczenie i rehabilitację oraz udzielanie pomocy finansowej członkom Stowarzyszenia dotkniętym rakiem płuca, będących w skrajnie trudnej sytuacji materialnej,
  • organizowanie spotkań integracyjnych, imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych dla członków Stowarzyszenia, osób chorych onkologicznie, chorych przewlekle, niepełnosprawnych i ich wspierających,
  • współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych, w szczególności chorych na raka płuca,
  • działanie na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań,
  • wymiana myśli naukowych oraz doświadczenia w środowisku medycznym oraz pacjentów,
  • zapewnienie grup wsparcia dla członków Stowarzyszenia, osób: chorych onkologicznie, w szczególności na raka płuca, chorych przewlekle, niepełnosprawnych, i ich wspierających,
  • działania na rzecz środowiska seniorów, pacjentów wykluczonych i ich integracji ze społecznością,
  • aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, chorych na raka, w szczególności na raka płuca.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 20 ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w następującym zakresie:
  • prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (PKD 73.10.F)
  • działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (PKD 85.1), jako działalność odpłatna zgodnie z art. 6 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 1

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, w zakresie wyznaczonym przez cele statutowe, z której dochód w całości będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 1

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych.

§ 2

 1. Członkostwo Stowarzyszenia jest dostępne każdemu, bez względu na narodowość, wyznanie, rasę lub płeć, kto jest czynnie zainteresowany promowaniem celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia.
 3. Przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia odbywa się uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na podstawie deklaracji kandydata.
 4. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania w Polsce.

§ 3

 1. Członkowie zwyczajni posiadają:
  • Bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  • Prawo do korzystania z materiałów i zbiorów Stowarzyszenia na zasadach określonych odrębnym regulaminem.
 2. Obowiązkiem członków zwyczajnych jest:
  • Przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów Zarządu Stowarzyszenia i Oddziałów Stowarzyszenia,
  • Działanie na rzecz dobra i rozwoju Stowarzyszenia,
  • Terminowe opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń wynikających z regulaminów bądź uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 4

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która świadczy pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Przyjmowanie członków wspierających następuje na podstawie uchwały ZarząduStowarzyszenia lub Zarządu Oddziału.
 3. Członkowie wspierający mają wszelkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 5

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba z kraju lub z zagranicy, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni oraz są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
 4. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 6

 1. Członkostwo wygasa na skutek:
  • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, z chwilą doręczenia wystąpienia Zarządowi,
  • skreślenia, po uprzednim upomnieniu przez Zarząd Stowarzyszenia, z powodu nie płacenia składek przez ponad dwa lata,
  • utraty zdolności do czynności prawnych, pozbawienia praw publicznych członków - osób fizycznych lub utraty osobowości prawnej przez członków wspierających - osób prawnych,
  • śmierci członka.

§ 7

Członek Stowarzyszenia ma prawo w terminie 3 miesięcy złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków w związku z podjęciem Uchwały Zarządu Stowarzyszenia lub Zarządu Oddziału o skreśleniu członka.

Rozdział IV

Struktura Organizacyjna Stowarzyszenia

§ 1

 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.

§ 2

 1. Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
 3. Postanowienia pkt 1 i 2 dotyczą odpowiednio organów jednostek terenowych (Oddziałów), których powołanie i strukturę określają rozdziały IX, X, XI, XII i XIII Statutu.
 4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia wyborów.
 5. Do czasu ukonstytuowania się nowych władz działają władze poprzedniej kadencji.
 6. W przypadku ustąpienia członków Zarządu Stowarzyszenia lub Zarządu Oddziału, bądź wygaśnięcia ich członkostwa w czasie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany do liczby 50 % członków władz Stowarzyszenia spośród Walnego Zebrania Członków i Walnego Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia.

§ 3

O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie lub członków obecnych w drugim terminie. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

Rozdział V

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§ 1

 1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Doroczne zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz w roku w drodze informacji pisemnej lub elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd lub przez sekretarza po otrzymaniu wniosku podpisanego przez co najmniej 25% ogólnej liczbyczłonków lub na żądanie Komisji Rewizyjnej. Uzasadnienie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków będzie podane na piśmie wraz z informacją o jego terminie i miejscu. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostanie przekazane członkom pisemnie lub elektronicznie, co najmniej na 7 dni przez planowanym terminem.

§ 2

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia i członkowie honorowi Stowarzyszenia, a z głosem doradczym również członkowie wspierający.
 2. O miejscu i terminie Walnego Zebrania Członków organ zwołujący zawiadamia członków co najmniej 7 dni przez terminem.

§ 3

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  • Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
  • Udzielanie absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
  • Wybieranie i odwoływanie naczelnych władz Stowarzyszenia,
  • Określanie podstawowych wytycznych do programu działania Stowarzyszenia,
  • Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
  • Uchwalanie regulaminów zmian statutu Stowarzyszenia,
  • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia,
  • Wyrażenie zgody w uchwale na nabywanie i zbywanie nieruchomości,
  • Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia,
  • Uchwalanie wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych,
  • Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
  • Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Zarząd Stowarzyszenia

§ 1

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia.
 2. Prezes Zarządu Stowarzyszenia i członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zebranie Członków.
  • Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-7 członków, którzy wybiorą spośród siebie:
   • Wiceprezesa,
   • Skarbnika,
   • Sekretarza.

Wszystkie decyzje Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 2

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Określanie szczególnych form i sposobów prowadzenia działalności Stowarzyszenia w ramach postanowień statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. Powołanie spośród członków Stowarzyszenia komisji działających stale lud doraźnie w celu realizacji istotnych przedsięwzięć i określanie zasad ich działania,
 3. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 4. Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu członków Stowarzyszenia,
 5. Określanie potrzeb finansowych, zatwierdzanie preliminarzy i sprawozdań oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami w ramach budżetu Stowarzyszenia,
 6. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
 7. Udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw,
 8. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 9. Określanie w uchwale zakresu prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej.
 10. Podejmowanie uchwał o utworzeniu Oddziału oraz wyrażanie zgody na nabycie osobowości prawnej przez Oddziały.

§ 3

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz składania w jego imieniu oświadczeń niemajątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia a w razie jego nieobecności Wiceprezes lub umocowany przez jednego z nich członek Zarządu.
 2. Do zaciągania w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań majątkowych oraz podejmowania wszelkich zobowiązań pisemnych - podpisywania wszelkich dokumentów związanych z obrotem finansowym i materiałowym, zgodnie z uchwałami Zarządu, upoważniony jest skarbnik, z jednym członkiem Zarządu Stowarzyszenia.

§ 4

Skarbnik Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za realizację budżetu Stowarzyszenia uchwalonego przez Walne Zebranie Członków i za dyscyplinę finansową Stowarzyszenia.

§ 5

Sekretarz sprawuje wszelkie obowiązki związane z pełnieniem tej funkcji, prowadzi korespondencję, zwołuje i uczestniczy w posiedzeniach Zarządu, protokołuje przebieg zebrań Zarządu, prowadzi rejestr członków i ich adresów.

§ 6

 1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności prezesa lub wiceprezesa. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa Zarządu lub w razie jego nieobecności głos wiceprezesa.

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

§ 1

 1. Komisja Rewizyjna wybierana przez Walne Zebranie Członków jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 2

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, z uwzględnieniem celowości, rzetelności oraz zgodności z przepisami statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń przeprowadzonych kontroli i żądaniem wyjaśnień.
 3. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 4. Przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
 5. Przedstawianie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz SWRP wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 3

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VIII

Jednostki terenowe i zasady ich tworzenia

§ 1

 1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
 2. Oddziały Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną. Uchwałę o nabyciu przez Oddział osobowości prawnej podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 2

Oddział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego.
Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział IX

Struktura organizacyjna Oddziału

§ 1

 1. Władze Oddziału to:
  • Walne Zebranie Członków Oddziału,
  • Zarząd Oddziału,
  • Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 3. Kadencja wszystkich wybieranych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 4. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział X

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 1

 1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Oddziału. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
  • Z własnej inicjatywy,
  • Na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  • Na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków Oddziału to:
  • Uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
  • Wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
  • Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
  • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
  • Podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania Oddziału Stowarzyszenia,
  • Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia majątku Oddziału Stowarzyszenia w związku z rozwiązaniem Oddziału Stowarzyszenia.

Rozdział XI

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia

§ 1

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3- 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, skarbnika i sekretarza.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
  • Kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia.
  • Realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
  • Sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia.
  • Zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału.
  • Reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
  • Zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.
  • Do reprezentowania Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz oraz składania w jego imieniu oświadczeń niemajątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu Oddziału lub umocowany przez niego członek Zarządu Oddziału.
  • Do zaciągania w imieniu Oddziału zobowiązań majątkowych oraz podejmowania wszelkich zobowiązań pisemnych - podpisywania wszelkich dokumentów związanych z obrotem finansowym i materiałowym, zgodnie z uchwałami Zarządu Oddziału, upoważniony jest skarbnik z co najmniej jednym członkiem Zarządu Oddziału.

Rozdział XII

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 1

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
  • Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, z uwzględnieniem celowości, rzetelności oraz zgodności z przepisami statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia.
  • Występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń przeprowadzonych kontroli i żądaniem wyjaśnień.
  • Ocena pracy Zarządu Oddziału, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.
  • Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału.
  • Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.
  • Wnioskowanie o odwołanie Zarządu Oddziału lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału.
  • Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Oddziału.
  • Każdorazowe przekazywanie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Zarządowi Stowarzyszenia, jak również rocznego sprawozdania ze swojej działalności.
  • Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia.

Rozdział XIII

Rozwiązanie Oddziału

§ 1

 1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Oddziału wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia może być przedmiotem Walnego Zebrania Członków Oddziału wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Oddziału określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Oddziału Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855. z późn. zm.).

Rozdział XIV

Majątek Stowarzyszenia

§ 1

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, udziały w spółkach, papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.
 2. Do majątku Stowarzyszenia wchodzi majątek zgromadzony przez Oddziały Stowarzyszenia.
 3. Zbycie lub obciążenie majątku, o którym mowa w ust.2, wymaga zgody Zarządu Stowarzyszenia.
 4. W przypadku rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia o jego majątku decyduje uchwała Walnego Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia. Uchwała podlega akceptacji przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 2

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  • Składek członkowskich i opłat wpisowych.
  • Dochodów uzyskiwanych z majątku Stowarzyszenia.
  • Dotacji, subwencji.
  • Darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej.
  • Wpływów z działalności statutowej.
  • Dochodów z lokat pieniężnych i obrotów papierami wartościowymi.
 2. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której dochody w całości przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Majątek Stowarzyszenia jest przeznaczony na finansowanie działań służących realizacji celów Stowarzyszenia wymienionych w § 7.

§ 3

 1. Stowarzyszenie nie może:
  • udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
  • przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  • wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  • dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział XV

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 1

 1. Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie zmian statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855. z późn. zm.).

Niniejszy statut został uchwalony podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w Gdańsku w dniu 14.06.2016r.


aby sprawdzić sprawozdania z naszej działalności przejdź pod poniższy link
wyszukiwarka sprawozdań OPP